5:30
 
12:45
 
4:15
                     
5:12
7:00
Sh Salim Bhanda
 
5:08
 
6:36
 
6:49
 
11:52
Fajar Azaan : 5:15     Zuhr Azaan : 12:30     Asr Azaan: 4:00     Esha Azaan: 6:45
490 King Cetshwayo (Jan Smuts) Highway, Mayville, Durban                      View these times at www.salaahboard.co.za