5:15
 
12:45
 
5:15
                     
6:37
8:00
Ml Abdul Azim Khan SB
 
4:16
 
5:44
 
5:57
 
12:09
Fajar Azaan : 5:00     Zuhr Azaan : 12:30     Asr Azaan: 5:00     Esha Azaan: 7:50
490 King Cetshwayo (Jan Smuts) Highway, Mayville, Durban                      View these times at www.salaahboard.co.za