6:00
 
12:45
 
4:00
                     
5:20
6:45
Ml Ismail Khateeb SB
 
5:19
 
6:48
 
7:01
 
12:02
Fajar Azaan : 5:45     Zuhr Azaan : 12:30     Asr Azaan: 3:45     Esha Azaan: 6:30
490 King Cetshwayo (Jan Smuts) Highway, Mayville, Durban                      View these times at www.salaahboard.co.za